§ 1. Paraplyorganisationens navn og hjemsted
Paraplyorganisationens navn er DILEM, som er en forkortelse for “Danske Idebaserede og Lokale Elektroniske Medier”. I det følgende benævnes den DILEM.
Stk. 2. Organisationens hjemsted er sekretariatets adresse.

§ 2. Formål
DILEMs formål er at udtale sig på vegne af de fortrinsvis frivilligt drevne lokale og idébaserede elektroniske medier i Danmark for at fremme deres interesser i forhold til mediepolitik, presse, ophavsretsorganisationer og offentlige myndigheder.
Stk. 2. DILEM udtaler sig, når medlemsorganisationerne er enige herom.

§ 3. Medlemskab
Som medlemsorganisation kan optages enhver radio- og/eller tv-organisation i
Danmark, der fortrinsvis drives af frivillig arbejdskraft. Organisationen skal være landsdækkende.
Stk. 2. Som individuelt medlem kan optages idebaserede radio- og tv-stationer, som ikke er medlem af en landsdækkende brancheorganisation for radio- og tv-stationer. Disse udgør tilsammen sin egen medlemsorganisation.

§ 4. Generalforsamling, ordinær
Generalforsamlingen er DILEMs øverste myndighed, og er sammensat af medlemsorganisationernes delegerede, jfr. stk. 2, 3 og 4.
Stk. 2. Medlemsorganisationer repræsenteres på generalforsamlingen i forhold til de enkelte organisationers samlede medlemstal pr. 31/12 det foregående år og i forhold til hvilken type af stationer, der er tale om. Ved opgørelse af medlemstal skal der i tvivlsspørgsmål foreligge skriftlig dokumentation for stationers organisationstilknytning.
Stk. 3. Ved indkaldelse til generalforsamling, ved valg af formand og ved afstemninger gælder følgende forholdstal: Organisationer til og med 10 medlemmer er berettiget til 1 delegeret, organisationer med 11-20 medlemmer er berettiget til 2, med 20-30 medlemmer er berettiget til 3 delegerede og så fremdeles.
Stk. 4. Ved indkaldelse til generalforsamling, ved valg af formand og ved afstemninger gælder følgende forholdstal: Individuelle medlemmer repræsenteres på generalforsamlingen i forhold til det samlede medlemstal pr. 31/12 det foregående år. Til og med 10 individuelle medlemmer berettiger til1 delegeret, 11-20 berettiger til 2 delegerede og så fremdeles.
Skt.5. Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april, og indkaldes med 3 ugers varsel.
Stk. 6. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7. Senest 7 dage før generalforsamlingen fremsendes dagsordenen med en foreløbig liste over kandidater i valgbare poster, samt en liste over indkomne forslag i den orden, hvori de er modtaget.
Skt. 8. En medlemsorganisation eller station har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, hvis den er i kontingentrestance til DILEM. Der kan stemmes ved skriftlig fulmagt.
Stk. 9. Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter.
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning ved formanden.
3) Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
4) Valg af formand for DILEM
5) Plan for det kommende år ved formanden for DILEM.
6) Kontingentfastsættelse.
7) Valg af revisor.
8) Indkomne forslag.
9) Eventuelt.

§ 5. Bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer udpeges af de enkelte medlemsorganisationer.
Stk. 2. Hver medlemsorganisation højst kan udpege så mange medlemmer, som de er berettiget til i antal af delegerede på generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin arbejdsmåde.

§ 6. Generalforsamling, ekstraordinær
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på begæring af to af medlemsorganisationerne eller af en af de tre formænd.
Stk. 2. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling indgives skriftligt til DILEMs sekretariat.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes tidligst 7 dage og senest 14 dage efter at begæringen er modtaget i sekretariatet.
Stk. 4. Medlemmer skal hurtigst muligt og senest 3 dage inden den ekstraordinære generalforsamling underrettes skriftligt om dennes afholdelse samt om forslag til dagsorden.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i perioderne:
a) 15. juni til 15. august (begge dage inklusiv).
b) 15. december til 15. januar (begge dage inklusiv).

§ 7. Økonomi
Stk. 1. DILEM drives ved kontingenter fra medlemsorganisationerne og enkelstationer og ved andre tilskud.
Stk. 2. For DILEMs forpligtelser hæfter alene DILEMs formue.
Stk. 3. Kontingent indbetales svarende til 1/3 af de udbetalte UBOD midler,- dog højst 30 000 kr.

§ 8. Vedtægtsændring og opløsning
Stk. 1. Forslag til ændring af disse vedtægter behandles på den ordinære generalforsamling under indkomne forslag.TiI vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Ved opløsning skal DILEMs eventuelle formue fordeles mellem medlemsorganisationerne og stationerne i henhold til forholdstallene i § 5.

Som vedtaget ved stiftende generalforsamling den 6. april 2011.

Referent: Mogens Videbæk

Formand: Alex Heick